Reklamační řád

obchodní společnosti
atelier POINT, spol. s r.o.
se sídlem Prokopova 21, 301 00 Plzeň
identifikační číslo: 26403366
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18015
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.POINTshop.cz

1.Úvodní ustanovení

Reklamační řád vychází z ustanovení v Obchodních podmínkách, zejména z části „Práva i z vadného plnění". Tento reklamační řád se vztahuje na objednávky učiněné Spotřebitelem dle Obchodních podmínek v tomto internetovém obchodě a obsahuje návod, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží   pořízeného od prodávajícího.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající  ke každému zakoupenému zboží daňový doklad – fakturu se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, kód zboží, cena, množství).

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající  tím, že umístil reklamační řád na webovém rozhraní obchodu na internetové adrese www.POINTshop.cz, splnil svoji povinnost seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a s VOP ještě před objednáním zboží.

V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci.

Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

dodávka zboží byla upravená podle přání kupujícího,

změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození,

změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku nesprávného provedení údržby,

reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,

zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty,

kupující neoznámil prodávajícímu včas vadu zboží.

2. Uplatnění reklamace

Kupící by měl reklamaci uplatnit:

1. osobně - zboží doneste na naši adresu Prokopova 21, 30100 Plzeň. Vezměte sebou doklad o koupi zboží a číslo objednávky.

2. emailem - co nejdříve zašlete údaje nutné k přijetí reklamace (doklad o koupi zboží, číslo objednávky, důvod reklamace (popis závady zboží atd.), fotografie poškozeného zboží i balíku, ve kterém výrobek dorazil). 

3. telefonicky, připravte si doklad o koupi zboží a číslo objednávky. 

Reklamované zboží musí být zasláno na adresu sídla prodávajícího, zboží by mělo být kompletní včetně veškerého příslušenství a všech částí, neznečištěné, v obalu (vhodné krabici i jiné než originální) a musí být přiložen daňový doklad - faktura, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Rovněž se doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

3. Záruční doba a záruční podmínky

Lhůta pro uplatnění reklamace (dále jen „záruční doba“) je dvacet čtyři (24) měsíců  a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:  info@pointshop.cz  a  sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

4. Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vydat kupujícímu vyrozumění o reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 5 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží.

Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k záruční opravě třetí osobě. Pokud tak učiní, nemá kupující nárok na bezplatné provedení opravy prodávajícím.

5. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží,  nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou (2) provedených opravách nebo vyskytnou-li se u zboží alespoň tři (3) odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

7.  Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

8. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.10.2015. Reklamační řád je písemně stále k dispozici na adrese sídla prodávajícího a elektronicky na webové stránce prodávajícího.

Oblíbené značky

Cattelan Italia Casadeco Eijffinger Artemide Caselio Pedrali Servetto Designers Guild Kartell Slide Vitra Magis Danform

Rychlý kontakt

+420 377 421 636

Více o obchodě

Info k nákupu

Náš servis

Facebook

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte. Další informace

Souhlasím