Reklamační řád

obchodní společnosti
atelier POINT, spol. s r.o.
se sídlem Prokopova 21, 301 00 Plzeň
identifikační číslo: 26403366
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18015
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.POINTshop.cz

1.Úvodní ustanovení

Reklamační řád vychází z ustanovení v Obchodních podmínkách, zejména z části „Práva i z vadného plnění". Tento reklamační řád se vztahuje na objednávky učiněné Spotřebitelem dle Obchodních podmínek v tomto internetovém obchodě a obsahuje návod, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží   pořízeného od prodávajícího.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající  ke každému zakoupenému zboží daňový doklad – fakturu se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, kód zboží, cena, množství).

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající  tím, že umístil reklamační řád na webovém rozhraní obchodu na internetové adrese www.POINTshop.cz, splnil svoji povinnost seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a s VOP ještě před objednáním zboží.

V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci.

Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

dodávka zboží byla upravená podle přání kupujícího,

změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození,

změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku nesprávného provedení údržby,

reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,

zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty,

kupující neoznámil prodávajícímu včas vadu zboží.

2. Uplatnění reklamace

Kupící by měl reklamaci uplatnit:

1. emailem, co nejdříve zaslat údaje nutné k přijetí reklamace (doklad o koupi zboží, číslo objednávky, důvod reklamace (popis závady zboží atd.), fotografie poškozeného zboží i balíku, ve kterém výrobek dorazil.

2. reklamované zboží musí být zasláno na adresu sídla prodávajícího, zboží by mělo být kompletní včetně veškerého příslušenství a všech částí, neznečištěné, v obalu (vhodné v krabici i jiné než originální) a musí být přiložen daňový dokladu- faktury, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Rovněž se doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Reklamaci nelze podat telefonicky! Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

3. Záruční doba a záruční podmínky

Lhůta pro uplatnění reklamace (dále jen „záruční doba“) je dvacet čtyři (24) měsíců  a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:  info@pointshop.cz  a  sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

4. Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vydat kupujícímu vyrozumění o reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 5 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží.

Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k záruční opravě třetí osobě. Pokud tak učiní, nemá kupující nárok na bezplatné provedení opravy prodávajícím.

5. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží,  nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou (2) provedených opravách nebo vyskytnou-li se u zboží alespoň tři (3) odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

7.  Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

8. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.10.2015. Reklamační řád je písemně stále k dispozici na adrese sídla prodávajícího a elektronicky na webové stránce prodávajícího.

Oblíbené značky

Cattelan Italia Casadeco Eijffinger Artemide Caselio Pedrali Servetto Designers Guild Kartell Slide Vitra Magis Danform

Rychlý kontakt

+420 377 421 636

Více o obchodě

Info k nákupu

Náš servis

Facebook

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte. Další informace

Souhlasím